Algemene voorwaarden

 1. Houth Advocaat is de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht van mr. C. Houth met als doel het uitoefenen van de advocatuur. Houth Advocaat staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 77835220.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die (rechts)personen beroepen die direct of indirect aan Houth Advocaat verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Houth Advocaat zijn betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW is uitgesloten indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 4. Houth Advocaat is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Houth Advocaat is bevoegd de bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Houth Advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die deze derden veroorzaken.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Houth Advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 6. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht van Houth Advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder punt 5 genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- of, indien het door Houth Advocaat in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (exclusief de omzetbelasting) met een maximum van € 5.000,-.
 8. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Houth Advocaat geldt de onder punt 5 en 6 opgenomen beperking niet.
 9. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart twaalf maanden na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Alle vorderingsrechten vervallen achttien maanden na de dag waarop opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend werd.
 10. Houth Advocaat verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (bijzondere) persoonsgegevens. De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt staat beschreven in de privacyverklaring.
 11. De rechtsverhouding tussen Houth Advocaat en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 12. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant (locatie Den Bosch).