Incassovoorwaarden

1. Deze incassovoorwaarden zijn van toepassing, indien opdrachtgever aan Houth Advocaat een opdracht verstrekt om een openstaande vordering buitengerechtelijk te incasseren. Deze incassovoorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden.

2. Houth Advocaat maakt naast het factuurbedrag bij uw debiteur aanspraak op alle contractuele, en in ieder geval wettelijke, rente en kosten.

3. Deze incassovoorwaarden gelden niet in de volgende gevallen:

  • Uw debiteur is een consument.
  • Uw debiteur is gevestigd buiten Nederland.
  • Het openstaande factuurbedrag is lager dan € 1.000,-.
  • Uw vordering wordt reeds door uw debiteur op inhoudelijke gronden betwist.
  • Uw vordering is al bij een derde ter incasso in behandeling geweest.

4. Tevens gelden de incassovoorwaarden niet meer vanaf het moment dat uw vordering door uw debiteur op inhoudelijke gronden wordt betwist en/of er een gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd om alsnog betaling af te dwingen. De behandeling kan na voorafgaande toestemming van opdrachtgever vanaf dat moment worden voortgezet op basis van een vaste prijsafspraak of op uurtariefbasis.

5. Houth Advocaat werkt op basis van een “no cure no pay” variant, genaamd “no win no fee”. In het geval dat uw debiteur niets betaalt, is opdrachtgever een bedrag ad € 50,- exclusief btw aan Houth Advocaat verschuldigd.

6. Houth Advocaat kan te allen tijde een voorschotbetaling verlangen, voordat de incassowerkzaamheden aanvangen. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de in de volgende artikelen genoemde aan Houth Advocaat verschuldigde bedragen.

7. In het geval uw debiteur om welke reden dan ook (een deel van) het factuurbedrag zonder alle rente en kosten betaalt én de buitengerechtelijk incasso volledig is afgerond, is opdrachtgever een percentage van het geïncasseerde bedrag conform onderstaande staffel verschuldigd aan Houth Advocaat met een minimumbedrag van € 150,- exclusief btw. Aan opdrachtgever komt een percentage tussen de 90% en 100% van het geïncasseerde bedrag toe.

Houth Advocaat hanteert de volgende percentages conform onze staffel:

  • 10% over het geïncasseerde bedrag tot en met € 10.000,-;
  • 7% over het meerdere vanaf € 10.001,- tot en met € 25.000,-;
  • 4% over het meerdere vanaf € 25.001,- tot en met € 100.000,-;
  • 1% over het meerdere vanaf € 100.001,-.

Het geïncasseerde bedrag is alles wat na ondertekening van de overeenkomst van opdracht (door opdrachtgever of Houth Advocaat) wordt ontvangen. Ook een vervangende tegenprestatie wordt als ontvangen betaling beschouwd.

8. 8. In het geval uw debiteur het volledige factuurbedrag én alle rente en kosten betaalt, komt aan opdrachtgever 100% van het factuurbedrag toe. Opdrachtgever is een bedrag, gelijk aan de geïncasseerde rente en kosten verschuldigd aan Houth Advocaat. Het bedrag aan geïncasseerde rente en kosten, verhoogd met de btw over de rente en kosten, zal Houth Advocaat bij opdrachtgever declareren. Indien opdrachtgever de btw kan verrekenen, vormt de btw voor opdrachtgever geen kostenpost. Indien opdrachtgever de btw niet kan verrekenen, vormt de btw wel een extra kostenpost voor opdrachtgever. In dat geval wordt het bedrag aan kosten verhoogd met de btw, zodat uw debiteur deze extra kostenpost ook vergoed. De btw over de rente blijft in dat geval wel voor rekening van opdrachtgever, aangezien de rente niet kan worden verhoogd met de btw.

9. Nadat de overeenkomst van opdracht is ondertekend door partijen, verwijst opdrachtgever zijn debiteur te allen tijde door naar Houth Advocaat, indien er contact wordt gelegd met/door uw debiteur ten aanzien van de openstaande vordering, die ter incasso is overgedragen aan Houth Advocaat. Opdrachtgever meldt een rechtstreekse betaling, onder vermelding van het bedrag en de ontvangstdatum, binnen één week nadat opdrachtgever een rechtstreekse betaling van zijn debiteur heeft ontvangen, bij Houth Advocaat. In het (onverhoopte) geval opdrachtgever deze verplichtingen niet (tijdig) nakomt, is opdrachtgever een bedrag, gelijk aan alle rente en kosten zoals Houth Advocaat die bij uw debiteur in rekening heeft gebracht, verschuldigd. Houth Advocaat is in dat geval tevens gerechtigd om de opdracht te beëindigen.

10. In het geval opdrachtgever de opdracht om welke reden dan ook voortijdig beëindigd, dus voordat de buitengerechtelijke incasso volledig is afgerond, is opdrachtgever een bedrag, gelijk aan alle rente en kosten zoals Houth Advocaat die bij uw debiteur in rekening heeft gebracht, verschuldigd. De buitengerechtelijke incasso is in beginsel pas volledig afgerond, indien uw debiteur het volledige factuurbedrag én alle rente en kosten heeft betaald of er naar het oordeel van Houth Advocaat in redelijkheid geen buitengerechtelijke (deel)betaling valt te verwachten.