Aangetekende brief weigeren

Een aangetekende brief weigeren is in principe toegestaan. De ontvanger kan dit richting de postbezorger kenbaar maken. Een aangetekende brief weigeren, kan de nodige juridische gevolgen hebben. Vaak wordt voor een aangetekende brief als verzendmethode gekozen indien er sprake is van een belangrijke mededeling. De verzender wil er zeker van zijn dat zijn brief arriveert bij de ontvanger. Daarbij kunnen tevens termijnen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de ontbinding van een overeenkomst of stuiting van de verjaring. Dit dient tijdig te gebeuren. Ook is het in bepaalde situaties contractueel slechts toegestaan om de verklaring per aangetekende brief te verzenden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de opzegging van een huurovereenkomst.

In Nederland geldt voor de werking van verklaringen de zogeheten ontvangsttheorie. Dit houdt kort gezegd in dat een verklaring de ontvanger moet hebben bereikt om haar werking te hebben. De ontvangsttheorie en de gevolgen van de weigering van een aangetekende brief komen uitvoerig aan bod in deze blog.

De ontvangsttheorie

De wet bepaalt dat een verklaring de ontvanger moet hebben bereikt om haar werking te hebben. Zolang de verklaring de ontvanger dus niet heeft bereikt, heeft de verklaring geen effect. Dit wordt ook wel de ontvangsttheorie genoemd. Een verklaring kan op verschillende manieren worden geuit. Denk daarbij aan een mondelinge, per e-mail of per (aangetekende) brief uitgebrachte verklaring. Voor een schriftelijke verklaring, zoals een aangetekende brief, geldt dat deze de ontvanger heeft bereikt als de brief door de ontvanger is ontvangen. Het is niet nodig dat de ontvanger daadwerkelijk van (de inhoud van) de verklaring kennis heeft genomen. Het moment van ontvangst is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk vast te stellen en te bewijzen.

LET OP: een verzendingsbewijs is onvoldoende om aan te tonen dat de brief de ontvanger heeft bereikt! 

De wet, het derde lid van artikel 3:37 van het Burgerlijk Wetboek, stelt het volgende ten aanzien van de ontvangsttheorie:

“Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.”

Bewijslast aangetekende brieven

De bewijslast bij aangetekende brieven rust op degene die zich op (de gevolgen van) de verklaring beroept. Voor aangetekende brieven geldt dat bij betwisting de afzender dient te bewijzen dat de brief:

  • aangetekend is verzonden
  • naar het juist adres is verzonden
  • (tijdig) aan de ontvanger is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven

Het voorgaande volgt uit rechtspraak van de Hoge Raad; de hoogste rechtsprekende instantie van ons land. Een brief aangetekend versturen, is niet waterdicht. Het kan namelijk lastig zijn om aan de geldende bewijslast te voldoen als verzender.

LET OP: Uit de rechtspraak volgt dat de verzender moet kunnen aantonen dat een afhaalbericht is achtergelaten, indien de aangetekende brief niet is afgehaald door de ontvanger.

Mag je een aangetekende brief weigeren?

Ja, in principe mag je een aangetekende brief weigeren. Op het moment dat de bezorger de aangetekende brief komt bezorgen, kan de ontvanger kenbaar maken dat hij de brief niet in ontvangst zal nemen. Normaliter zal de bezorger melding maken van de weigering zijdens de ontvanger. Dit geschiedt meestal door een sticker op het poststuk te plakken. Vervolgens wordt de aangetekende brief geretourneerd naar de verzender. Indien de bezorger geen gehoor krijgt op het moment dat hij de aangetekende brief wil aanbieden, zal de bezorger daar normaliter eveneens melding van maken een sticker te plakken. Ook zal er een afhaalbericht worden achtergelaten. De brief kan doorgaans door de ontvanger worden opgehaald bij het postkantoor. Een aangetekende brief of pakket weigeren of niet ophalen heeft wel bepaalde juridische gevolgen. Deze gevolgen worden hieronder nader besproken.

De gevolgen

In de wet staan een aantal gevallen waarin een verklaring toch haar werking heeft, ondanks dat de verklaring de ontvanger niet of niet tijdig heeft bereikt. Daarvan is sprake indien het niet of niet tijdig bereiken van de verklaring het gevolg is van:

  • de eigen handeling van de ontvanger
  • de handeling van personen voor wie de ontvanger aansprakelijk is
  • andere omstandigheden die de persoon van de ontvanger betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt

Deze gevallen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Eigen handeling van de ontvanger

Ten eerste kan een eigen handeling van de ontvanger ten grondslag liggen aan het niet (tijdig) ontvangen van de aangetekende brief. Door het weigeren van een aangetekende brief of het nalaten om de brief op het postkantoor op te halen, bereikt de verklaring die in de brief staat opgenomen de ontvanger niet (tijdig). Dit is echter het gevolg van het eigen handelen van de ontvanger. Voor dergelijke gevallen bepaalt de wet dat de inhoud van de aangetekende brief toch haar werking heeft. De ontvanger heeft in een dergelijke situatie de inhoud van de verklaring niet gezien. Doordat de ontvanger niet bekend is met de inhoud van de aangetekende brief, is het voor hem ook onmogelijk om adequaat te handelen. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben.

LET OP: het is veelal zeer onverstandig om een aangetekende brief te weigeren!

Een ander voorbeeld is de situatie dat de ontvanger (langdurig) op vakantie is, zonder orde op zaken te stellen. Ook in die situatie kan de inhoud van de aangetekende brief toch haar werking hebben, ondanks dat de verklaring de ontvanger niet tijdig heeft bereikt.

Handeling van personen voor wie de ontvanger aansprakelijk is

Ten tweede kan een handeling van personen voor wie de ontvanger aansprakelijk is ten grondslag liggen aan het niet (tijdig) bereiken van de aangetekende brief. Een voorbeeld daarvan is de situatie dat de bode van de ontvanger vergeet om de brief af te geven aan de ontvanger. Ook in dat geval heeft de verklaring haar werking.

Andere omstandigheden

Tot slot kunnen andere omstandigheden tot gevolg hebben dat de aangetekende brief de ontvanger niet (tijdig) bereikt. Een voorbeeld daarvan is de situatie dat de ontvanger na een ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen.

De praktijk

In de praktijk wordt er regelmatig geprocedeerd en gediscussieerd over de ontvangst van een (aangetekende) brief. Het gaat daarbij veelal om de volgende onderwerpen:

  • de ontvanger ontkent dat hij de aangetekende brief heeft ontvangen
  • hij betwist dat er een afhaalbericht is achtergelaten
  • de inhoud van de enveloppe wordt weersproken

Dé oplossing: deurwaardersexploot

Indien u als verzender er zeker van wenst te zijn dat uw bericht de ontvanger bereikt, dan dient u een deurwaarder in te schakelen. De deurwaarder zal uw bericht, in de vorm van een exploot, uitreiken aan de ontvanger. De deurwaarder overhandigt het exploot aan de geadresseerde in persoon of hij laat het exploot in een gesloten enveloppe achter op het adres van de geadresseerde. Een deurwaardersexploot levert in een rechtszaak dwingend bewijs op dat de inhoud de ontvanger heeft bereikt.

LET OP: Het inschakelen van een deurwaarder is duurder dan de verzending per aangetekende brief, maar biedt meer zekerheid. Daarmee kunt u de nodige (juridische en financiële) problemen besparen.

Hulp nodig of vragen?

Heeft u vragen over een aangetekende brief weigeren? Of heeft u een geschil over (het bewijzen van) de ontvangst van een aangetekende brief? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.