Auto kapot na aankoop zonder garantie

Heeft u een auto gekocht zonder garantie en is de auto na de aankoop kapot gegaan? Mogelijk heeft u een auto gekocht met verborgen gebreken en kunt u de verkoper daarvoor aanspreken. In mijn blog “Wat zijn verborgen gebreken?” bespreek ik de verborgen gebreken in huis. De daarin beschreven rechten en plichten stemmen grotendeels overeen met de aankoop van een auto. In tegenstelling tot de koop van een huis kan er bij de aankoop van een auto sprake zijn van een consumentenkoop. Daarvan is sprake indien een roerende zaak, zoals een auto, wordt gekocht door een particuliere koper bij een professionele verkoper. Bij consumentenkoop wordt de koper beter beschermd door de wet.

Veelal wordt gedacht dat de koper geen rechten heeft, indien hij de auto heeft gekocht zonder garantie. Dit is niet het geval, aangezien de wet ook in een dergelijk geval bepaalde bescherming biedt. In deze blog worden de rechten en plichten van de koper uiteengezet indien hij een auto heeft gekocht met verborgen gebreken.

Voorbeelden van verborgen gebreken aan een auto

Er wordt regelmatig geprocedeerd over het onderwerp verborgen gebreken aan een gekochte auto. Een aantal veelvoorkomende onderwerpen uit de rechtspraak zijn:

 • Onjuiste kilometerstand
 • Motorische problemen
 • Roestvorming
 • Verbogen chassis

Daarnaast zijn er nog genoeg andere verborgen gebreken aan een auto waarover wordt geprocedeerd. Deze lijst is dan ook zeker niet compleet. Indien u vragen heeft over één van deze voorbeelden of een door u ontdekt verborgen gebrek aan uw auto dat niet op deze lijst staat, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Houth Advocaat.

De wettelijke bescherming: conformiteitsvereiste

Het conformiteitsvereiste biedt aan de koper bescherming. Dit vereiste stelt als uitgangspunt bij de koop van een zaak dat de afgeleverde zaak aan de koopovereenkomst moet beantwoorden. De gekochte zaak dient de eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Hieruit volgt dat de verwachtingen van de koper van belang zijn.

Om te beoordelen of aan het conformiteitsvereiste is voldaan, wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de zaak die onderwerp van de koopovereenkomst vormt en anderzijds de daadwerkelijk afgeleverde zaak. Indien daartussen feitelijke verschillen zijn, beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst. In dat geval is er sprake van non-conformiteit ten aanzien van de gekochte auto.

De wet, artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt het volgende ten aanzien van het conformiteitsvereiste:

“De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.”

Wanneer beantwoordt de zaak niet aan de koopovereenkomst?

De wet vermeldt niet in welke concrete gevallen de afgeleverde zaak wel aan de koopovereenkomst beantwoordt. Wel geeft de wet wordt een niet-limitatieve opsomming van gevallen waarin de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Het gaat om de volgende aspecten van de afgeleverde zaak:

 • Kwaliteit: het ontbreken van eigenschappen die de koper mocht verwachten
 • Identiteit: een andere zaak of andere soort zaak wordt afgeleverd
 • Kwantiteit: het aantal, maat of gewicht wijkt af

Wordt u als verkoper van een auto aansprakelijk gesteld? Of heeft u juist een auto gekocht met verborgen gebreken? Laat u dan goed adviseren door een kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht.

Wat mag de koper verwachten op grond van de wet?

Om te kunnen beoordelen wat de koper van de auto op grond van de koopovereenkomst mag verwachten, is zowel de mededelingsplicht aan de zijde van de verkoper als de onderzoeksplicht aan de zijde van de koper van belang. De verkoper is namelijk verplicht om mededelingen te doen over alle bekende verborgen gebreken aan de auto. Tevens geldt dat de koper verplicht is om (kritische) vragen te stellen en onderzoek te (laten) doen naar de staat van de gekochte auto. Onder andere de prijs, het bouwjaar, de kilometerstand en de onderhoudshistorie van de gekochte auto kunnen hierbij een rol spelen.

De wet bepaalt dat de koper mag verwachten dat de afgeleverde zaak de eigenschappen bezit die nodig zijn:

 • Voor een normaal gebruik daarvan en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen
 • Voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien

Indien de afgeleverde zaak niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal of overeengekomen bijzonder gebruik, dan beantwoordt de zaak in beginsel niet aan de koopovereenkomst. Er kan dan sprake zijn van verborgen gebreken of non-conformiteit van de auto, waarvoor de verkoper aansprakelijk is.

Bekendheid met de “verborgen” gebreken

Er geldt onder ander een uitzondering voor gebreken die ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst bij de koper bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn. In dat geval komt aan de koper geen beroep toe op non-conformiteit van de auto.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Hierboven is reeds aangegeven dat de op de koper rustende onderzoeksplicht en op de verkoper rustende mededelingsplicht van belang zijn. De verkoper is verplicht on de koper op de hoogte stellen van verborgen gebreken waarvan hij behoort te weten dat ze voor koper van belang zijn en waarvan hij weet of vermoedt dat koper de verborgen gebreken niet kent. Hierbij gaat het met name om  gebreken die het normaal gebruik van de auto belemmeren.

De mededelingsplicht zijdens de verkoper gaat vóór de onderzoeksplicht zijdens de koper. Dit houdt in dat de verkoper er geen beroep op kan doen dat de koper niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht, indien hij zelf zijn mededelingsplicht heeft verzaakt. De koper mag in principe afgaan op de juistheid van de mededelingen van de verkoper over de staat van de auto.

LET OP: de koper moet binnen bekwame tijd klagen over gebreken aan de gekochte auto die hij na aankoop ontdekt. Klaagt de koper niet op tijd, dan verliest hij al zijn rechten.

Verkeersveiligheid

De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van ons land, heeft bepaald dat een tweedehands auto met verborgen gebreken niet aan de koopovereenkomst beantwoordt, indien het gebruik daarvan een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert en de gebreken niet op eenvoudige wijze kunnen worden ontdekt en hersteld. Wel is daarvoor vereist dat de auto is aangeschaft om deel te kunnen nemen aan het verkeer.

Het bepalend moment

Het bepalend moment om een oordeel te kunnen geven over het conformiteitsvereiste is het tijdstip waarop de gekochte auto wordt afgeleverd. Op dat moment gaat het risico namelijk over van de verkoper op de koper.

Bewijslast

De koper moet bewijzen dat de gekochte auto behept is met gebreken. De praktijk leert dat het voor de koper erg lastig kan zijn om te bewijzen dat de gekochte auto op het moment van aflevering niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. Soms worden de verborgen gebreken pas op een (veel) later moment ontdekt.

Bewijsvermoeden

Bij een consumentenkoop wordt de particuliere koper wat betreft de bewijslast tegemoet gekomen door de wet. De wet bepaalt namelijk dat wordt vermoed dat de gekochte auto bij aflevering niet aan de koopovereenkomst heeft beantwoord, indien de verborgen gebreken zich binnen zes maanden na de aflevering openbaren. Gaat de auto kapot na aankoop zonder garantie buiten deze termijn van zes maanden, dan dient u als koper aan te tonen dat de verborgen gebreken reeds aanwezig waren op het moment van aflevering. Zoals aangegeven kan dit in de praktijk soms erg lastig zijn.

Samenvatting: wanneer is de verkoper aansprakelijk?

In hoofdlijnen kan de verkoper van een auto in de volgende twee gevallen aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken:

 • Indien de verborgen gebreken het normaal gebruik van de auto verhinderen
 • Indien de verkoper de verborgen gebreken aan de auto heeft verzwegen

Hierbij is wel van belang dat de verborgen gebreken op het moment van de aflevering van de auto reeds aanwezig zijn geweest.

Wat zijn de mogelijkheden van de koper?

Indien de verkoper aansprakelijk is voor de verborgen gebreken aan de gekochte auto, dan heeft de koper een aantal mogelijkheden op grond van de wet. De koper van de auto kan in hoofdlijnen eisen dat:

 • Hetgeen dat ontbreekt alsnog wordt afgeleverd
 • De verborgen gebreken worden hersteld
 • De zaak wordt vervangen

De kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de verkoper. Een verkoper is verplicht om binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast over te gaan tot aflevering, herstel of vervanging.

LET OP: indien bij een consumentenkoop de professionele verkoper niet binnen redelijke tijd overgaat tot herstel van de verborgen gebreken, dan is de particuliere koper bevoegd om het herstel door een derde te laten uitvoeren. De herstelkosten kan de koper op de verkoper verhalen.

Overige mogelijkheden

Bij consumentenkoop is in bepaalde gevallen herstel of vervanging onmogelijk of kan dat niet van de verkoper worden gevergd. Ook kan de verkoper weigeren om over te gaan tot herstel of vervanging. In die gevallen kan de particuliere koper eventueel over gaan tot:

 • Ontbinding van de koopovereenkomst
 • Vermindering van de koopprijs

Gaat de auto kapot na aankoop zonder garantie dan komt de koper mogelijk nog een beroep toe op wanprestatie of dwaling. Iedere zaak is uniek, dus laat u vooraf goed adviseren over uw positie en de juridische (on)mogelijkheden!

Hulp nodig of vragen?

Is uw auto kapot na aankoop zonder garantie? Of heeft u een auto gekocht met verborgen gebreken? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. Zowel verkopers als kopers. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.