Tussentijdse inspectie van de huurwoning

Een tussentijdse inspectie van de huurwoning door de verhuurder. In gehuurde woningen wordt regelmatig een hennepkwekerij of drugslab aangetroffen. De vraag rijst dan of de verhuurder dit had kunnen voorkomen door bijvoorbeeld regelmatig een tussentijdse inspectie in de huurwoning uit te voeren. Mogelijk was een en ander daarmee voorkomen, maar is een dergelijke inspectie wel toegestaan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de rechten van de huurder, zoals diens recht op privacy? In deze blog worden de rechten en plichten van de (ver)huurder uiteengezet in het kader van een tussentijdse inspectie van de huurwoning.

Niet toegestaan

Er bestaat geen wettelijke grondslag op basis waarvan de verhuurder bevoegd of verplicht is om een tussentijdse inspectie in de huurwoning uit te voeren. Zonder toestemming zijdens de huurder is een tussentijdse inspectie van de huurwoning in beginsel dan ook niet geoorloofd. Indien de verhuurder een tussentijdse inspectie in de huurwoning wil uitvoeren, kan de huurder ervoor kiezen om de verhuurder toegang te weigeren. De huurder heeft namelijk recht op ongestoord huurgenot en recht op privacy. Er bestaan wel uitzonderingssituaties.

LET OP: In noodgevallen kan de verhuurder bevoegd zijn om zonder toestemming van huurder de woning te betreden.

De wet, artikel 12 van de Grondwet, bepaalt ten aanzien van het binnentreden van een (huur)woning het volgende:

“Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.”

Verhuurder wel toelaten

Op grond van de wet dient de huurder gelegenheid te geven aan de verhuurder om dringende werkzaamheden uit te (laten) voeren. Het gaat daarbij zowel om herstelwerkzaamheden als preventief onderhoud. De huurder mag de verhuurder in die gevallen niet de toegang weigeren tot de woning. De huurder is tevens verplicht om mee te werken aan het binnentreden van de huurwoning in het kader van bezichtigingen voor verkoop of nieuwe verhuur.

De wet, artikel 7:223 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt ten aanzien van de verplichting tot medewerking bij verkoop of nieuwe verhuur het volgende:

“De huurder van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan is, indien de verhuurder tot verhuur na afloop van lopende huur of tot verkoop wenst over te gaan, verplicht te dulden dat aan de zaak de gebruikelijke kennisgevingen van het te huur of te koop zijn worden aangebracht, en aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging.”

Rechtspraak

In het verleden zijn er verschillende rechtszaken gevoerd over de vraag of het is toegestaan om een tussentijdse inspectie in de huurwoning te (laten) uitvoeren. Daaruit volgt onder meer het volgende:

  • Slechts in noodgevallen is de verhuurder bevoegd om zonder toestemming de woning te betreden. De huurder hoeft niet mee te werken aan een onaangekondigde woninginspectie.
  • Het betreden van een huurwoning zonder toestemming van de huurder levert een ernstige inbreuk op de privacy op. Dit geldt ook indien de verhuurder “slechts” de huurwoning betreedt om de verwarming uit te zetten.
  • De verhuurder mag niet vrijwel dagelijks en onaangekondigd inspecties uitvoeren.
  • Bij een regeling in het huurcontract omtrent controlebezoeken en een voldoende zwaarwegend belang, kan de huurder gehouden zijn om de verhuurder toegang tot de woning te verlenen.

Risico’s verhuurder

De verhuurder die geheel niet omkijkt naar zijn huurwoning loopt wel de nodige risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de schade die kan worden veroorzaakt aan het gehuurde of de situatie dat een hennepkwekerij in de woning wordt aangetroffen. Dit heeft allereerst de nodige (financiële) gevolgen. Daarnaast kan een aangetroffen hennepkwekerij zelfs ertoe leiden dat het Openbaar Ministerie een boete of gevangenisstraf eist tegen de verhuurder. Tevens kan de gemeente de kosten van ontruiming en het energiebedrijf de afgetapte elektriciteitskosten verhalen op de verhuurder. Ook kan burgemeester de huurwoning sluiten. Deze risico’s wensen verhuurders zoveel mogelijk te beperken.

Wat kunt u als verhuurder wel doen?

Als verhuurder kunt u wel een aantal dingen doen om bovengenoemde risico’s te beperken. Als verhuurder is het verstandig om:

  • De huurders voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst te screenen
  • Een regeling in het huurcontract op te nemen
  • Tijdens de huur goed contact te onderhouden met de huurders 
  • Adequaat te reageren en acteren op verzoeken/klachten van de huurders

Regeling in huurcontract opnemen

De geschetste risico’s kunnen eventueel worden beperkt door een regeling in het huurcontract op te nemen. Zodoende wordt een contractuele basis gecreëerd om tussentijdse inspecties uit te voeren. Een dergelijke regeling dient wel de nodige waarborgen voor de huurder bevatten, aangezien het een inbreuk op diens grondrechten oplevert. Het opnemen van een dergelijke regeling kan daarnaast voor potentiële “slechte” huurders een afschrikkende werking hebben.

LET OP: Zonder een goede regeling in uw huurcontract is de kans klein dat u een tussentijdse inspectie van de woning kunt afdwingen bij de rechter.

Hulp nodig of vragen?

Heeft u vragen over een tussentijdse inspectie van uw huurwoning? Of wilt u hulp bij het opstellen van een regeling met als doel om controles uit te mogen voeren én deze ook af te kunnen dwingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat huurrecht. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. Het advocatenkantoor uit Uden staat zowel verkopers als kopers bij. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.