De buren willen geen schutting

Uw buren willen geen schutting of zij zijn niet bereid om mee te betalen aan een andere schutting. Mogelijk staat er op dit moment geen schutting of is de huidige erfafscheiding in uw optiek aan vervanging toe. In deze blog worden uw rechten en plichten uiteengezet. De wet bepaalt dat iedere eigenaar in beginsel kan vorderen dat diens buren meewerken aan het plaatsen van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoog. Desondanks kan dit de nodige problemen opleveren. Mogelijk zijn uw buren niet bereid om mee te betalen, bestaat er onenigheid over het materiaal van de scheidsmuur of de exacte locatie daarvan.

De wet: vordering tot medewerking

In de wet staat bepaald dat in beginsel iedere eigenaar kan vorderen dat diens buren meewerken aan het plaatsen van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoog. De scheidsmuur dient op de erfgrens te worden geplaatst. Ook huurders kunnen hierop een beroep doen richting hun buren. Deze vordering verjaart niet en kan dus te allen tijde worden ingesteld.

LET OP: de kosten voor de aanschaf, het plaatsen en het onderhoud van de schutting wordt in gelijk delen verdeeld over de buren.

De wet, artikel 5:49 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt het volgende over de vordering tot oprichting van een scheidsmuur:

“1. Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.
2. Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.”

Uitzondering

Een uitzondering kan zich voordoen indien een verordening of plaatselijke gewoonte de wijze of hoogte van de scheidsmuur anders regelt. Een afwijkende regel kan dan van toepassing zijn. Het is daardoor verstandig om vooraf na te gaan of een verordening of plaatselijke gewoonte een uitzondering bevat. Indien dit niet het geval is, geldt dat iedere eigenaar kan vorderen dat diens buren meewerken aan het oprichten van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoog.

Wat is een scheidsmuur?

Volgens de wet heeft een scheidsmuur de volgende definitie: iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting. Hieronder valt een (houten) schutting. In de gegeven definitie wordt naast steen en hout ook gesproken over een “andere daartoe geschikte stof”. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan plastic, matglas of versterkte rietmatten. Uit de definitie volgt dat de scheidsmuur ondoorzichtig moet zijn.

LET OP: een heg of een doorzichtig hek is niet te kwalificeren als een scheidsmuur.

De wet, artikel 5:43 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de volgende omschrijving voor muur:

“Onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.”

Twee mogelijkheden

Wilt u uw perceel afsluiten door middel van een schutting om uw privacy te waarborgen? Indien u een schutting of een andere scheidsmuur wenst te plaatsen, dan heeft u de volgende twee mogelijkheden:

  • U plaatst de schutting op de erfgrens
  • U plaatst de schutting op uw eigen perceel

Schutting op de erfgrens

Wilt u de schutting plaatsen op de erfgrens? Indien de schutting op de erfgrens staat, dan is deze mandelig. De schutting is dan gemeenschappelijk eigendom van beide buren. Dit geldt zowel voor een scheidsmuur, een hek als een heg. De erfgrens tussen de percelen dient in de lengterichting onder de schutting door te lopen. De kosten voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud van de schutting wordt in gelijke delen over de buren verdeeld. Indien u voor deze mogelijkheid kiest, is overleg met uw buren noodzakelijk.

Schutting op eigen perceel

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de schutting op uw eigen perceel te plaatsen. In sommige gevallen is dit de meest praktische oplossing. U dient dan de volledige kosten zelf te dragen. De schutting is niet mandelig. Er is geen overleg met uw buren nodig en u bent volledig eigenaar van de schutting. Wel dient u de geldende regels na te leven omtrent erfafscheidingen.

LET OP: het is verstandig om goede afspraken te maken over de strook grond die tussen de erfgrens en uw schutting ligt en deze afspraken vast te laten leggen door een kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht.

De buren willen geen andere schutting

Mogelijk staat er momenteel al een schutting op de erfgrens. U wilt de bestaande schutting vervangen, maar de buren willen geen andere schutting. Ook in een dergelijke situatie kunt u onder omstandigheden afdwingen dat een andere schutting wordt geplaatst. Daarvoor is vereist dat vernieuwing daarvan noodzakelijk is. Tevens geldt dat de buren vooraf overleg met elkaar dienen te voeren over de wezenlijke aspecten van de beoogde vernieuwing van de schutting. Denk daarbij aan de kosten, het materiaal, het tijdstip van de werkzaamheden en de aannemer.

Coniferenhaag vervangen door schutting

Uit de rechtspraak volgt dat een eigenaar van een perceel ook kan afdwingen dat een (reeds jarenlang) bestaande coniferenhaag wordt vervangen door een schutting. Zoals aangegeven is een haag niet te kwalificeren als scheidsmuur. De hiervoor beschreven bevoegdheid om medewerking van de buren te vordering bestaat ook in de situatie dat er reeds een heg aanwezig is op de erfgrens. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld indien de buren afstand hebben gedaan van hun recht.

Hulp nodig of vragen?

Het onderwerp “buren willen geen schutting” is in deze blog uitvoerig aan bod gekomen. Willen uw buren geen of een andere schutting? Of heeft u vragen of hulp nodig omdat de schutting niet op de erfgrens staat? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.