Beslaglegging bankrekening opheffen

Het komt regelmatig voor dat een schuldeiser beslag laat leggen op de (zakelijke) bankrekening van een schuldenaar. Het laten leggen van beslag is relatief eenvoudig. Op zeer korte termijn kan een schuldeiser toestemming van de rechtbank verkrijgen voor de beslaglegging op de bankrekening. Deze beslaglegging kan grote financiële gevolgen hebben voor (het bedrijf van) de schuldenaar. Vanaf het moment dat er beslag is gelegd kan de schuldenaar namelijk niet meer beschikken over het positieve saldo op de bank. Indien u dit overkomt, wilt u vermoedelijk zo snel mogelijk de beslaglegging op uw (zakelijke) bankrekening opheffen. Deze blog gaat over het opheffen van de beslaglegging op een bankrekening.

Op alle goederen

Indien een schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar dan kan hij zijn vordering verhalen op alle goederen van de schuldenaar. Daaronder worden zowel alle zaken als alle vermogensrechten verstaan. Voorbeelden van zaken zijn gebouwen en voertuigen. Voorbeelden van vermogensrechten zijn geldvorderingen op schuldenaren en het positieve banksaldo. Beslag wordt door een deurwaarder gelegd. De deurwaarder heeft een dwangbevel of vonnis of toestemming van de rechter nodig om beslag te mogen leggen. Vervolgens kan de deurwaarder onder meer op de woning, bedrijfspanden, voertuigen en voorraden, alsmede op de bankrekening van de schuldenaar, beslag leggen. Dit laatste wordt ook wel beslag onder derden of bankbeslag genoemd.

Beslaglegging op de bankrekening

Een deurwaarder kan op ieder tijdstip van de dag overgaan tot beslaglegging op de bankrekening. Dit geschiedt door het bezorgen van een beslagexploot door de deurwaarder aan de bank van de schuldenaar. De bank is verplicht om binnen vier weken na deze beslaglegging op de bankrekening een zogeheten derdenverklaring af te geven. Daarin verklaart de bank aan de deurwaarder welk saldo er op het moment van het bankbeslag op de rekening van de schuldenaar stond.

Gevolgen beslaglegging bankrekening

De gevolgen van beslaglegging op een bankrekening. Bij bankbeslag wordt beslag gelegd op alle goederen van de schuldenaar bij de bank. Meestal gaat het om vorderingen van de schuldenaar op de bank, zoals een positief banksaldo. Indien het banksaldo hoger is dan de vordering, wordt alsnog het volledige saldo beslagen. Mocht de vordering van de schuldeiser € 25.000,- bedragen en het banksaldo van de schuldenaar € 75.000,- zijn, dan wordt het volledige banksaldo ad € 75.000,- bevroren. Er zijn banken waarbij de schuldenaar zijn bankrekening kan blijven gebruiken zodra er nieuwe bijschrijvingen zijn gedaan. Dit kan ook het geval zijn indien de schuldenaar rood mag staan. Eventuele nieuwe bijschrijvingen na het moment van beslaglegging vallen namelijk niet onder het betreffende beslag. Sommige banken blokkeren echter wel het volledige gebruik van de bankrekening zodra er sprake is van beslaglegging op de bankrekening.

LET OP: Bij beslaglegging op de bankrekening geldt geen beslagvrije voet. Het beslag rust zodoende op het volledige bedrag dat op het moment van beslaglegging op de bankrekening staat.

Twee categorieën beslag

Voordat in wordt gegaan op het opheffen van het bankbeslag, worden de verschillende soorten beslag besproken. Beslaglegging kan namelijk in twee categorieën worden verdeeld:

 • Conservatoir beslag
 • Executoriaal beslag

Het beslag wordt zodoende verdeeld in bewarend (conservatoir) en uitvoerend (executoriaal) beslag. Beide categorieën worden hieronder nader besproken.

Conservatoir beslag

De eerste categorie betreft het conservatoir beslag. Het conservatoir beslag kan enkel na verkregen toestemming van de rechtbank worden gelegd. Deze toestemming wordt aan de hand van een verzoekschriftprocedure verkregen. Het verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend. U kunt dit niet zelf doen. Een dergelijk verzoekschrift wordt ook wel een beslagrekest genoemd. Daarin wordt door de advocaat toegelicht dat de schuldeiser een vordering heeft op de schuldenaar. En dat de schuldeiser de verhaalsmogelijkheden wil veiligstellen door (conservatoir) beslag te leggen.

TIP: Indien u verhaalsmogelijkheden wilt veiligstellen, is conservatoir beslag een mogelijkheid. Het kan een uitstekende wijze zijn om uw onbetaalde vordering te incasseren. Tevens resulteert het doorgaans in een sterkere onderhandelingspositie.

Toestemming

In het geval dat de rechtbank toestemming heeft gegeven voor het conservatoir beslag wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de schuldeiser binnen een bepaalde termijn een bodemprocedure dient te starten. Deze termijn is doorgaans 14 dagen. De rechter in de bodemprocedure zal oordelen of de schuldeiser daadwerkelijk een vordering heeft op de schuldenaar. Indien de schuldeiser niet (tijdig) de bodemprocedure start, vervalt het beslag. Het beslag vervalt ook, indien de rechter in de bodemprocedure de schuldeiser in het ongelijk stelt.

LET OP: Het leggen van (conservatoir) beslag brengt (financiële) risico’s met zich mee. Op de beslaglegger rust namelijk een risicoaansprakelijkheid voor de gevolgen van een door hem ten onrechte gelegd beslag. Laat u vooraf dus goed adviseren!

Executoriaal beslag

De tweede categorie betreft het executoriaal beslag. Het executoriaal beslag kan worden gelegd nadat de schuldeiser een executoriale titel van de rechter heeft verkregen. U kunt daarbij met name denken aan een door rechter gewezen vonnis of beschikking. De schuldeiser dient in de meeste gevallen eerst een procedure te voeren en in het gelijk worden gesteld, voordat hij executoriaal beslag kan laten leggen. Ook kan er executoriaal beslag worden gelegd op basis van een notariële akte. Wederom geldt dat deze vorm van beslag door de deurwaarder wordt gelegd.

LET OP: Indien u als schuldeiser reeds conservatoir beslag had laten leggen, gaat dit beslag over in een executoriaal beslag na verkrijging van een executoriale titel.

Bij de beslaglegging op de bankrekening van de schuldenaar kan de schuldeiser via diens deurwaarder bewerkstelligen dat het geldbedrag waarop beslag was gelegd, wordt uitbetaald.

Conservatoir beslag opheffen

De schuldenaar kan in een kortgedingprocedure het conservatoir beslag opheffen. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Het is een stuk moeilijker dan het leggen van conservatoir beslag. De schuldenaar kan een aantal argumenten aandragen om het conservatoir beslag op te heffen, namelijk dat er sprake is van:

 • Beslag op goederen van een ander
 • Verzuimen of vormfouten die leiden tot nietigheid
 • Ondeugdelijke vordering
 • Onnodig of vexatoir beslag
 • Voldoende zekerheidstelling

De wet, het tweede lid van artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bepaalt het volgende ten aanzien van het conservatoir beslag opheffen:

“2. De opheffing wordt onder meer uitgesproken bij verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld.”

LET OP: Om met succes het conservatoir beslag op te heffen kan een schuldenaar onder meer voldoende zekerheid stellen of aannemelijk maken dat de vermeende vordering van de schuldeiser is verjaard of ondeugdelijk is.

Executoriaal beslag opheffen

De schuldenaar kan in een kortgedingprocedure ook het executoriaal beslag opheffen. Dit is een zeer moeilijke opgave. De schuldenaar kan een aantal argumenten aandragen die ertoe kunnen leiden dat het beslag wordt opgeheven, namelijk dat er sprake is van:

 • Een feitelijke of juridische misslag
 • Noodtoestand
 • Misbruik van het recht
 • Vexatoir beslag

Beslag bankrekening opheffen

De hierboven beschreven mogelijkheden gelden tevens voor het opheffen van het conservatoir of executoriaal beslag op uw bankrekening.

Hulp nodig of vragen?

Uit het voorgaande volgt dat u een kwalitatieve en betaalbare advocaat nodig heeft om conservatoir beslag te laten leggen. Wilt u de beslaglegging op uw bankrekening opheffen? Of heeft u hulp nodig of vragen over het leggen van beslag? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden en bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.