Maximale huurverhoging vrije sector

Ten tijde van het schrijven van deze blog geldt er geen maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector. Over de mogelijkheden om de huurprijs te verhogen in de vrije sector schreef ik reeds de blog “Huurverhoging vrije sector”. Inmiddels heeft het parlement (de Eerste en Tweede Kamer) een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor gaat zorgen dat er wel een maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector zal gaan gelden. Het gaat om Wetsvoorstel (35.488), ook wel de Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten genoemd. Dit wetsvoorstel heeft met name nadelige gevolgen voor verhuurders van woningen in de vrije sector.

Vrije sector

Wanneer is er sprake van een huurwoning in de vrije sector? Daarvan is sprake, indien het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger is dan € 752,33. Het genoemde bedrag geldt voor huurovereenkomsten die in 2021 zijn aangegaan. Het bedrag wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd en deze grens wijzigt jaarlijks. In 2020 was de liberalisatiegrens bijvoorbeeld nog € 737,14.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel heeft als doel huurders in de vrije sector te beschermen tegen hoge huurverhogingen. Deze bescherming wordt gerealiseerd door een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor woningen in de vrije sector. Het wetsvoorstel is op 9 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 23 maart 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Maximaal het inflatiepercentage plus één procent

De jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector wordt in het wetsvoorstel gemaximeerd op het inflatiepercentage plus één procent. In een eerder stadium had de minister voorgesteld om de huurverhoging in de vrije sector te maximeren op het inflatiepercentage plus tweeëneenhalf procent. Dit werd echter als bovenmatig beschouwd.

Het huidige (gewijzigde) wetsvoorstel voorziet niet in overgangsrecht, zodat de maximale huurverhoging in de vrije sector na inwerkingtreding zal gelden voor zowel bestaande als nieuwe huurovereenkomsten.

LET OP: Dit geldt ongeacht of partijen in de huurovereenkomst een hoger huurprijsverhogingspercentage hebben afgesproken.

Uitsluiting opzeggingsgrond

Het wetsvoorstel leidt er tevens toe dat een thans bestaande opzeggingsgrond aan de zijde van de verhuurder wordt uitgesloten. Het gaat om de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder wegens het door de huurder niet aanvaarden van een redelijk aanbod. Deze uitsluiting geldt voor zover het aanbod betrekking heeft op een wijziging van de huurprijs.

In de wet, artikel 7:274 lid 1 aanhef en sub d van het Burgerlijk Wetboek, staat thans de volgende opzeggingsgrond vermeld:

“1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen

(…)

d. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten”

Huurcommissie

Het wetsvoorstel creëert voor huurders van woningen in de vrije sector de mogelijkheid om de Huurcommissie te verzoeken om uitspraak te doen over een doorgevoerde huurverhoging. Voorheen was dit enkel voor huurders van sociale huurwoningen mogelijk.

Eventuele uitzonderingen

De minister kan mogelijk nog uitzonderingen op de maximale huurverhoging in de vrije sector vaststellen. Deze eventuele uitzonderingen zullen beperkt zijn tot:

  • Investeringen die leiden tot verhoging van het woongenet
  • Investeringen in energiezuinigheid
  • Investeringen die van overheidswege aan verhuurders worden opgelegd.

Wanneer treedt de wet in werking?

De datum waarop de wet in werking treedt dient nog bij Koninklijk Besluit te worden bepaald. Op dit moment is het moment van inwerkingtreding nog niet bekend. Uit recente brieven d.d. 9 april 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties volgt dat 1 mei 2021 de voorgenomen inwerkingtredingsdatum is. Of de voorgenomen datum ook daadwerkelijk wordt gehaald, zal de toekomst uitwijzen. Inmiddels is gebleken dat de voorgenomen datum is gehaald. De wet is zodoende per 1 mei 2021 in werking getreden.

Hulp nodig of vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen over het wetsvoorstel of de maximale huurverhoging in de vrije sector? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat huurrecht. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. Het advocatenkantoor uit Uden staat zowel verhuurders als huurders bij. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.