Wettelijke handelsrente

Wettelijke handelsrente is de schadevergoeding die uw debiteur in geval van een handelsovereenkomst aan u verschuldigd is vanwege het niet tijdig betalen van de factuur.

De wet, het eerste artikellid van 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, geeft voor de wettelijke rente de volgende betekenis:
De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan.”

Hoogte wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente is sinds 1 juli 2016 vastgesteld op 8%. De hoogte van de wettelijke handelsrente is gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld vermeerderd met 8%. De herfinancieringsrente is al sinds 2016 op 0% vastgesteld.

Wilt u uw onbetaalde factuur laten incasseren door een incasso advocaat? U kunt dan vrijblijvend contact opnemen met Houth Advocaat.

Handelsovereenkomst

De wettelijke handelsrente geldt in geval van een handelsovereenkomst. Niet iedere overeenkomst is te kwalificeren als een handelsovereenkomst. Het moet gaan om een overeenkomst tussen professionele (rechts)personen tot levering van diensten of goederen tegen betaling.

Voor alle overige verbintenissen waarbij geld aan u betaald dient te worden, kunt u de wettelijke rente vorderen. Een verplichting tot betaling kan zowel uit een overeenkomst als uit de wet voortvloeien. U kunt hierbij denken aan de betaling van de koopsom, huurpenningen of schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.

Wettelijke handelsrente samengesteld

Na afloop van ieder jaar wordt de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde wettelijke handelsrente over dat jaar. Daarna wordt de vertragingsschade over de hoofdsom inclusief de wettelijke handelsrente van het afgelopen jaar berekend.

Bedongen rente

In een handelsovereenkomst of in de algemene voorwaarden kunnen professionele partijen een hoger rentepercentage dan de wettelijke handelsrente overeenkomen indien er te laat wordt betaald. Een dergelijke bepaling is te kwalificeren als boetebeding. In dat geval geldt de bedongen rente in plaats van de wettelijke handelsrente.

Vanaf welk moment kunt u wettelijke handelsrente vorderen?

Uw debiteur dient verplicht te zijn om een geldsom aan u te betalen. De wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf de dag volgend op de dag die partijen zijn overeengekomen als uiterste betaaldatum. Veelvuldig wordt een betalingstermijn van veertien of dertig dagen na factuurdatum overeengekomen, zodat u vanaf de eerste dag na deze betalingstermijn de wettelijke handelsrente kunt vorderen.

LET OP: de wettelijke handelsrente is niet verschuldigd als de schuldeiser zelf in verzuimt verkeert.

Geen uiterste dag van betaling overeengekomen?

In het geval u geen uiterste dag van betaling bent overeengekomen, bepaalt de wet vanaf welk moment uw debiteur de wettelijke handelsrente is verschuldigd over een geldsom. Deze regels hebben tot doel om betalingsachterstand bij handelstransacties te bestrijden. De wet stelt dat de wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf de volgende drie momenten:

  • Dertig dagen na ontvangst van de factuur. De termijn loopt vanaf de eerste dag volgend op de dag dat de factuur is ontvangen. Voorbeeld: Als uw debiteur de factuur op 6 februari heeft ontvangen, begint de termijn van dertig dagen vanaf 7 februari te lopen.
  • Dertig dagen na ontvangst van de prestatie. Dit geldt in het geval de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of de prestatie nog niet is ontvangen. Wederom loopt de termijn vanaf de eerste dag volgende op de dag dat de prestatie is ontvangen.
  • Dertig dagen na controle. Dit geldt in het geval dat partijen een termijn hebben afgesproken waarbinnen uw debiteur de prestatie kan aanvaarden of beoordelen én de factuur al heeft ontvangen voordat de afgesproken termijn is verstreken. De termijn loopt vanaf de eerste dag volgend op de dag dat de prestatie is aanvaard of beoordeeld, dan wel de afgesproken termijn is verstreken. De afgesproken termijn om de prestatie te controleren mag in beginsel niet langer zijn dan dertig dagen.

Maximaal zestig dagen als betalingstermijn

De wet bepaalt dat professionele partijen in beginsel een uiterste dag van betaling afspreken van ten hoogste zestig dagen. Na het verstrijken van deze datum is uw debiteur de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Uitzondering op de gemaximeerde termijnen

Net zoals de maximale termijn om de prestatie te controleren geldt er een uitzondering. Professionele partijen kunnen een langere termijn afspraken onder de voorwaarden dat deze termijn uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen én de termijn niet kennelijk onbillijk is tegenover de schuldeiser.

LET OP: Een langere termijn opnemen in uw algemene voorwaarden is niet geldig.

Grote ondernemingen

In het geval uw debiteur een grote ondernemingen is, terwijl u als kleine of middelgrote onderneming te kwalificeren bent, dan is de uiterste betalingstermijn ten hoogste zestig dagen. Het afspreken of opleggen van een langere betalingstermijn dan zestig dagen is nietig.

Hulp nodig of vragen?

Wilt u weten of uw debiteur in verzuim verkeert? Of heeft u een andere vraag over de wettelijke handelsrente? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden, heeft een landelijke dekking en staat met name ondernemers bij uit Uden en de regio tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. U kunt Houth Advocaat bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.