Distributieovereenkomst

De distributeurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de leverancier zich verplicht om bepaalde producten te leveren aan de distributeur. De distributeur verplicht zich om zorg te dragen voor afzet en verspreiding van de producten door deze van de leverancier te kopen en voor eigen rekening en risico en op eigen naam door te verkopen. Een distributieovereenkomst kan ook op diensten, zoals de distributie van muziek op het internet, betrekking hebben.

In de Nederlandse wet is geen definitie gegeven voor de distributieovereenkomst. Het betreft een onbenoemde overeenkomst. Hierdoor speelt de rechtspraak een belangrijke rol bij het vormgeven van de spelregels.

Benaming niet beslissend

De benaming die partijen aan een overeenkomst geven is niet beslissend voor de kwalificatie van de overeenkomst. De inhoud gaat namelijk vóór de vorm. De distributieovereenkomst dient te worden onderscheiden van de overeenkomst van opdracht, koopovereenkomst, agentuurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Op deze overeenkomst zijn veelal (semi-)dwingend rechtelijke regels van toepassing, waarvan partijen in hun overeenkomst niet zomaar kunnen afwijken.

De voordelen van een distributieovereenkomst

Voor een leverancier kan een distributieovereenkomst een aantal voordelen hebben ten opzichte van zelf de producten rechtstreeks aan de eindafnemers te verkopen. Denk daarbij aan de volgende voordelen:

 • De distributeur kent de lokale markt waarin hij opereert vaak beter dan de leverancier, waardoor hij vaak beter in staat is om lokaal service te bieden.
 • De leverancier spreidt het financiële risico van tegenvallende verkoop.
 • Personeelskosten komen voor rekening van de distributeur.
 • De leverancier hoeft een minder grote voorraad aan te houden.
 • De leverancier bespaart op administratiekosten, doordat hij geen rechtstreeks contact met de eindafnemers heeft.

Tegenover deze voordelen staat dat de controle op de kwaliteit van de verkoop en de prijsstelling minder groot is dan wanneer de leverancier de verkoop aan de eindafnemers in eigen hand zou houden. Ook zal een bepaalde winstmarge aan de distributeur te worden afgestaan, indien de distributeur de wederverkoop verricht.

Typen distributieovereenkomsten

Distributieovereenkomsten kunnen in een aantal typen worden onderverdeeld:

 • Exclusieve distributieovereenkomst of alleenverkoopovereenkomst: de leverancier levert zijn producten aan één distributeur in één bepaald afzetgebied of met een bepaalde groep klanten.
 • Exclusieve afnameovereenkomst: de distributeur neemt de producten uitsluitend bij één of meerdere bepaalde leveranciers af. Denk hierbij aan tankstations en de afname van bier.
 • Selectieve distributie: alleen bepaalde geselecteerde verkopers kunnen de producten aan eindafnemers leveren. De distributeurs moeten aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen.

Inhoud van een distributieovereenkomst

In een distributieovereenkomst worden in hoofdlijnen een aantal onderwerpen vastgelegd. De invulling daarvan is mede afhankelijk van de beoogde mate van exclusiviteit of selectiviteit. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Persoonsgegevens van partijen
 • Duur van de overeenkomst
 • (Minimum) afnameverplichting/leveringsverplichting
 • Afzetgebied
 • Betalingsvoorwaarden
 • Informatie/documentatie omtrent producten
 • Promotie
 • Geheimhouding
 • Verkoopgegevens
 • Garanties
 • Aansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendom
 • Eenzijdige wijzigingsbevoegdheid
 • Non-concurrentiebeding
 • Beëindiging van de overeenkomst
 • Geschillen

Zoals gesteld is er sprake van een onbenoemde overeenkomst. Gelet op het ontbreken van wettelijke bepalingen en de verschillende mogelijkheden die bestaan bij het opstellen van een distributieovereenkomst, raadt Houth Advocaat u aan om een kwalitatieve en betaalbare advocaat de overeenkomst te laten opstellen.

LET OP: bepaalde bedingen kunnen in strijd zijn met het mededingingsrecht.

Duur distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst kan zowel voor bepaalde tijd als onbepaalde tijd worden aangegaan. Dit impliceert dat er sprake is van een duurovereenkomst. Veelal wordt een duurzame handelsrelatie aangegaan, waardoor een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten.

Is een schriftelijke distributieovereenkomst verplicht?

Commerciële contracten zijn vormvrij, waardoor een distributieovereenkomst dus niet schriftelijk hoeft te worden aangegaan. Desondanks wordt aangeraden om de afspraken schriftelijk vast te laten leggen. Daarmee voorkomt u geschillen en rechtszaken.

TIP: Laat een schriftelijke distributieovereenkomst opstellen door een kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht.

Einde van de distributieovereenkomst

De overeenkomst eindigt:

 • Van rechtswege
 • Door opzegging
 • Door ontbinding

LET OP: de mogelijkheid tot ontbinding kan in de overeenkomst zijn uitgesloten.

Distributieovereenkomst opzeggen

Voor het opzeggen van een distributieovereenkomst gelden geen specifieke wettelijke opzeggingsbepalingen. De mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en de voorwaarden daarvoor zullen partijen veelal zelf overeenkomen. Dit wordt een opzeggingsbeding genoemd.

Opzeggingsbeding

Partijen komen veelal zelf een opzeggingsbeding overeen, waarin de volgende onderwerpen worden vastgelegd:

 • Welke partij bevoegd is tot opzegging
 • Opzeggingsgronden
 • Opzegtermijn
 • Gevolgen (bijvoorbeeld schadevergoeding)

Aan de hand van het opzeggingsbeding wordt bepaald of er kan worden opgezegd. Een opzeggingsbeding behoeft soms uitleg of aanvulling op grond van redelijkheid en billijkheid.

Distributieovereenkomst zonder opzeggingsbeding

Het komt ook voor dat er geen opzeggingsbeding is overeengekomen. In dat geval wordt er aan de hand van de redelijkheid en billijkheid bepaald of de distributieovereenkomst kan worden opgezegd. Ook de voorwaarden worden zodoende bepaald.

LET OP: een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet opzegbaar! Een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel wel opzegbaar.

Er bestaat onderscheid tussen de distributieovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd wat betreft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder opzeggingsbeding.

Hulp nodig of vragen?

Wilt u een distributieovereenkomst laten opstellen of beoordelen? Of heeft u een vraag over uw distributieovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden, heeft een landelijke dekking en staat zowel leveranciers als distributeurs bij. Vooral uit Uden en het gebied tussen Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.