Vennootschap onder firma contract

De oprichting van een vennootschap onder firma is vormvrij, waardoor een vennootschap onder firma contract tussen de vennoten niet verplicht is. Het is wel aan te bevelen om een vennootschap onder firma contract op te laten stellen. Zo voorkomt u achteraf problemen. Het merendeel van de rechtszaken komt doordat de afspraken niet (goed) zijn vastgelegd. Houth Advocaat is uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht en adviseert ondernemers uit heel Nederland, met name uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen.

Maatwerk

Kwaliteit

leesbaar

betaalbaar

Wilt u een vennootschap onder firma contract laten opstellen of beoordelen? Neem vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

Inhoud van een vennootschap onder firma contract

In een vennootschap onder firma contract worden onder meer de volgende onderwerpen vastgelegd:

 • Persoonsgegevens vennoten: voorkom achteraf onduidelijkheid over de (rechts)persoon van de vennoten door de persoonsgegevens duidelijk en volledig op te nemen. Het is verstandig om de opgegeven persoonsgegevens vooraf te controleren.
 • Naam vennootschap onder firma: de gekozen handelsnaam van het bedrijf.
 • Doel: een duidelijke omschrijving van het doel van het bedrijf. Een vennoot is niet bevoegd om namens de vennootschap onder firma te handelen voor zover de handeling niet onder het doel van het bedrijf valt.
 • Duur: voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid: in principe is iedere vennoot zelfstandig bevoegd om namens de vennootschap onder firma overeenkomsten te sluiten. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden uitgesloten of beperkt.
 • Inbreng: deze kan bestaan uit geld, (genot van) goederen en arbeid. Denk daarbij ook aan de inbreng van handelsnamen, octrooien, relaties en goodwill.
 • Winst-/verliesdeling: de verhouding waarin iedere vennoot deelt in de winst/het verlies. De afspraak dat aan één vennoot alle voordelen worden toegezegd is nietig. Het is wel mogelijk om alle verliezen door één vennoot te laten dragen. Vaak wordt er een periodieke betaling van een voorschot op de winstdeling afgesproken. Dit wordt arbeidsbeloning genoemd.
 • Concurrentiebeding: in bepaalde gevallen kan worden bedongen dat een vennoot niet eenzelfde bedrijf mag starten.
 • Arbeidsongeschiktheid: afspraken over arbeidsongeschiktheid en eventuele verzekeringen van iedere vennoot en diens rechten tijdens ziekte.
 • Toe-/uittreding: de afspraken en voorwaarden over het toetreden van nieuwe vennoten en uittreden van bestaande vennoten. Bij uittreding is tevens van belang om de financiële afwikkeling goed te regelen.
 • Beëindiging: door overeenstemming, ontbinding, opzegging, overlijden, curatele, schuldsanering of faillissement.
 • Voortzetting na beëindiging: de mogelijkheid en voorwaarden om het bedrijf voort te zetten ter voorkoming dat de vennootschap onder firma wordt ontbonden. Dit kan door de overgebleven vennoten, de erfgenamen of een toetredende vennoot.
 • Geschillen: welk recht van toepassing is en op welke wijze een geschil dient te worden beslecht. Dit kan bijvoorbeeld door mediation, arbitrage, bindend advies of de gewone rechter.

Voorkom rechtszaken: leg de afspraken vast in een VOF contract

Een vennootschap onder firma zonder contract is mogelijk, maar kan achteraf voor de nodige problemen zorgen. En zelfs tot rechtszaken leiden zodra de vennoten niet meer samen door één deur kunnen. Het komt geregeld voor dat een vennoot achteraf ontkent dat de vennootschap onder firma bestaat. De vennoten onderling kunnen het bestaan van een vennootschap onder firma alleen met een authentieke of onderhandse akte bewijzen. Derden, zoals schuldeisers, kunnen op alle mogelijke manieren het bestaan van de vennootschap onder firma bewijzen.

De wet, artikel 22 van het Wetboek van Koophandel, geeft in wat verouderd Nederlands een dwingend bewijsvoorschrift die enkel geldt voor de vennoten onderling:
De vennootschap onder eene firma moet worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandse akte, zonder dat het gemis eener akte aan derden kan worden tegengeworpen.”

Het is dan ook verstandig om een vennootschap onder firma contract op te laten stellen. Houth Advocaten helpt u daarbij. Daarnaast is het essentieel dat de vennootschap onder firma goede contracten sluit met derden en algemene voorwaarden hanteert om aansprakelijkheid te beperken. Ook het afsluiten van een verzekering kan de nodige risico’s beperken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een andere rechtsvorm te kiezen, waarbij u met uw privévermogen niet hoofdelijk aansprakelijk zult zijn voor schulden van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een besloten vennootschap.

TIPS:

 1. Leg de afspraken tussen de vennoten vast in een vennootschap onder firma contract.
 2. Zorg voor zakelijke overeenkomsten en algemene voorwaarden.
 3. Sluit een verzekering af.

Hulp nodig of vragen?

Wilt u een vennootschap onder firma contract laten opstellen of beoordelen? Of heeft u een andere vraag over uw vennootschap onder firma. Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden, heeft een landelijke dekking en staat zowel individuele vennoten als vennoten gezamenlijk bij. Vooral uit Uden en het gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.