Vennootschap onder firma aansprakelijkheid

Het voornaamste nadeel van de vennootschap onder firma is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere vennoot. Dit houdt in dat iedere vennoot aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap onder firma. Daarbij is het niet van belang welke vennoot de schuld daadwerkelijk heeft doen ontstaan. Het privévermogen van iedere vennoot kan door een schuldeiser worden aangesproken. Dit geldt zelfs voor het vermogen van uw partner indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is daardoor aan te raden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij een vennootschap onder firma is iedere vennoot hoofdelijk verbonden om de verplichtingen van het bedrijf na te komen. Van deze wettelijke bepaling kan niet worden afgeweken. Het betreft een bepaling van dwingend recht. Dit geldt zowel voor het afdwingen van nakoming als een vordering tot betaling van schadevergoeding (wanprestatie en onrechtmatige daad). Door de hoofdelijke aansprakelijkheid kan een schuldeiser van de vennootschap onder firma de volledige schuld verhalen op het privévermogen van iedere vennoot. De volledige schuld kan ook op uw privévermogen worden verhaald indien een andere vennoot zonder uw instemming een overeenkomst is aangegaan in naam van de vennootschap onder firma.

Wilt u een vennootschap onder firma oprichten? Laat u vooraf goed informeren en adviseren, met name over de aansprakelijkheid van de vennoten van de vennootschap onder firma. Neem vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

De wet, artikel 18 van het Wetboek van Koophandel, bepaalt in wat verouderd Nederlands voor de vennootschap onder firma de volgende aansprakelijkheid:
De vennootschap onder eene firma is elk der vennooten, wegens de verbindtenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden.”

Afgescheiden vermogen

Bij de vennootschap onder firma kan er sprake zijn van een afgescheiden vermogen. Dit betreft vermogen dat ten behoeve van de vennootschap onder firma is gevormd door de vennoten. Denk bijvoorbeeld aan een ingebracht bedrijfspand, materialen of het saldo op de bankrekening op naam van de vennootschap onder firma. Een schuldeiser van de vennootschap onder firma kan zijn vordering verhalen op het afgescheiden vermogen. Indien het afgescheiden vermogen ontoereikend blijkt te zijn, dan kan het privévermogen van iedere vennoot worden aangesproken. Een schuldeiser heeft de vrije keus om direct het privévermogen van een vennoot aan te spreken. Zodoende kan een schuldeiser kiezen om alleen de meest vermogende vennoot aan te spreken.

LET OP: Ten onrechte ziet Houth Advocaat nog regelmatig dat wordt gesteld dat een schuldeiser eerst de vennootschap onder firma dient aan te spreken, voordat hij zich wendt tot een vennoot. Het recht biedt daarvoor geen steun.

Schuldeiser heeft twee vorderingsrechten

Een schuldeiser heeft twee samenlopende vorderingsrechten. Hij kan namelijk de schuld verhalen op het afgescheiden vermogen van de gezamenlijke vennoten én op het privévermogen van iedere vennoot afzonderlijk. Doordat deze vorderingen gelijkwaardig zijn, heeft een schuldeiser de vrije keus om direct één of meerdere vennoten aan te spreken. 

Verdeling binnen de vennootschap onder firma

In het geval dat één vennoot de volledige schuld vanuit zijn privévermogen heeft betaald, kan hij verhaal nemen op het afgescheiden vermogen van de gezamenlijke vennoten. Mocht dit vermogen ontoereikend zijn, dan kan zich daarna wenden tot de overige vennoten conform de onderling afgesproken verliesdeling. De vennoot is verplicht om deze volgorde te hanteren. Hij kan zich niet meteen tot de overige vennoten wenden.

Privéschulden van een vennoot

Eventuele privéschulden van een vennoot kunnen niet worden verhaald op het afgescheiden vermogen van de gezamenlijke vennoten of op het privévermogen van iedere vennoot. Indien een vennoot in eigen naam een verbintenis aangaat, is alleen deze vennoot daaraan verbonden. Hetzelfde geldt in beginsel voor het geval dat een vennoot de vennootschap onder firma bindt, terwijl hij daarvoor onbevoegd is.

Heeft u vragen over uw aansprakelijkheid als vennoot of over een schuld van de vennootschap onder firma? Neem vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

Aansprakelijkheid uittredend vennoot

Een vennoot die uittreedt, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap onder firma die zijn ontstaan vóór de datum van zijn uittreding. U kunt met de overblijvende vennoten afspreken dat zij u vrijwaren. Deze afspraken kunt u in een uittredingsovereenkomst van de vennootschap onder firma vastleggen. Daarnaast kunt u met de overige vennoten onderling afspraken maken over de verdeling van de schulden die zijn ontstaan voordat u toetrad.

Wilt u een uittredingsovereenkomst voor uw vennootschap onder firma laten opstellen of beoordelen? Houth Advocaat helpt u daarbij. Neem vrijblijvend contact op.

Aansprakelijkheid toetredend vennoot

Een vennoot die op een later moment tot de vennootschap onder firma toetreedt, is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap onder firma die zijn ontstaan vóór de datum van zijn toetreding. Denkt u erover na om toe te treden tot een bestaande vennootschap onder firma, dan is het verstandig om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf. Zo voorkomt u onaangename verrassingen. Daarnaast kunt u met de overige vennoten onderling afspraken maken over de verdeling van de schulden die zijn ontstaan voordat u toetrad.

TIP: Een goed vennootschapscontract beperkt financiële risico’s en voorkomt rechtszaken!

Houth Advocaat helpt u bij het opstellen of beoordelen van een vennootschap onder firma contract. Neem vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

U kunt in een vennootschapscontract afspraken vastleggen over onder meer de winst-/verliesdeling en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap onder firma. U kunt zelfs afspreken dat één vennoot alle schulden draagt. Een dergelijke afspraak geldt helaas niet richting derden, zoals schuldeisers van uw vennootschap onder firma, waardoor iedere vennoot voor de volledig schuld kan worden aangesproken. De hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet worden beperkt.

Hulp nodig of vragen?

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van de vennootschap onder firma en diens vennoten? Of heeft u een andere vraag over uw vennootschap onder firma. Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden, heeft een landelijke dekking en staat zowel individuele vennoten als de vennoten gezamenlijk bij. Met name uit Uden en het gebied tussen Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.