Wat is een kort geding?

Een kort geding is een civiele procedure waarbij in alle spoedeisende zaken op zeer korte termijn een voorlopige beslissing van de rechter kan worden verkregen. Het doel van de eisende partij in een kort geding is om een zogeheten voorlopige voorziening te krijgen. In bepaalde zaken is er sprake van een spoedeisend belang, waardoor de eisende partij het oordeel van de rechter in een bodemprocedure niet kan afwachten. Een bodemprocedure duurt doorgaans één à twee jaar, voordat de rechter een eindoordeel geeft. Een kort geding biedt dan mogelijk uitkomst. Een kort geding betreft dus een spoedprocedure, die op zeer korte termijn resulteert in een voorlopige beslissing van de rechter.

De wet, artikel 254, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bepaalt over het kort geding het volgende:

“In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.”

Wat is niet mogelijk in een kort geding?

Doordat er slechts een voorlopige voorziening kan worden verkregen, zullen een aantal vorderingen in een kort geding niet (kunnen) worden toegewezen. Het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een rechtstoestand is in een kort geding namelijk niet mogelijk. De rechter kan in een kort geding bijvoorbeeld geen contracten vernietigen of ontbinden. Ook een verklaring voor recht over een bepaalde rechtsverhouding tussen partijen zal niet worden toegewezen.

Wat is wel mogelijk in een kort geding?

In een kort geding is het wel mogelijk om opheffen te vragen van het door de andere partij gelegde beslag. Tevens is het mogelijk om te vorderen dat de gedaagde partij wordt verplicht om iets te doen of juist na te laten. Hierbij gaat het veelal om een bevel of verbod. Ook een veroordeling tot betaling van een geldsom kan in een kort geding worden verkregen.

Voorbeelden

Hieronder zullen een aantal voorbeelden van vorderingen die in een kort geding kunnen worden ingesteld, worden gegeven:

  • Betaling van achterstallig loon.
  • Bevel om een contractuele leveringsverplichting na te komen.
  • Verbod op onrechtmatige publicatie.
  • Ontruiming van het gehuurde.

Daarnaast zijn er nog andere vordering die met succes in kort geding kunnen worden ingesteld. Deze lijst is dan ook niet compleet.

Indien u vragen heeft over één van deze voorbeelden of een andere vordering wenst in te stellen die niet op deze lijst staat, neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat. Wij bekijken de voor u beste oplossing.

Niet iedere zaak is geschikt

Uit de rechtspraak volgt dat de rechter de vrijheid heeft om een vordering af te wijzen indien volgens de rechter de zaak niet geschikt is om in een kort geding te worden beslist. De ervaring leert dat de rechter van deze vrijheid bijna geen gebruik maakt. Met name in de twee volgende gevallen kan de rechter van deze vrijheid gebruik maken:

  • De feiten zijn onvoldoende helder geworden.
  • De gevolgen van de voorlopige beslissing zijn niet te overzien.

Wilt u een kort geding aanspannen? Of bent u gedagvaard in kort geding? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

Het starten van een kort geding

Indien u als eisende partij een kort geding wilt starten, dient uw advocaat het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier is te raadplegen op de website van de rechtbank. Daarop worden uw verhinderdata en de verhinderdata van de gedaagde partij ingevuld. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt uw advocaat samen met de conceptdagvaarding op naar de rechtbank. De rechtbank bepaalt vervolgens een zittingsdatum en tijd, waarbij in beginsel rekening wordt gehouden met de verhinderdata van partijen. De datum en het tijdstip wordt vervolgens ingevuld op de dagvaarding, waarna deze door de deurwaarder wordt bezorgd bij de gedaagde partij. De rechtbank maakt ook de termijn bekend, waarbinnen de dagvaarding dient te zijn uitgereikt.

Is een advocaat verplicht?

In een kort geding gelden afwijkende regels wat betreft de verplichte procesvertegenwoordiging in vergelijking met een bodemprocedure. Voor de eisende partij in een kort geding geldt dat vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is, indien het gaat om een zaak die door de kantonrechter wordt beslecht. De kantonrechter behandelt onder andere civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Bij kantonzaken heeft de eisende partij de vrije keus om zijn zaak bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in plaats van de kantonrechter aan te brengen. Een advocaat is dan wel verplicht. Is er geen sprake van een kantonzaak dan is het voor de eisende partij verplicht om een advocaat in te schakelen.

Voor de gedaagde partij in een kort geding geldt dat vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is. Dit geldt ook indien er geen sprake is van een kantonzaak.

LET OP: Is er geen sprake van een kantonzaak dan is het voor de gedaagde partij niet mogelijk om zich door een niet-advocaat te laten vertegenwoordigen. Gedaagde partij zal dus zelf moeten meekomen!

Alhoewel het inschakelen van een advocaat in bepaalde gevallen niet verplicht is, is het wel aan te raden om juridische bijstand in te schakelen. Zodoende kan de voor u beste oplossing worden bereikt. Houth Advocaat helpt u daar graag bij! U heeft altijd het recht om een advocaat in te schakelen. Neem vrijblijvend contact op.

Verloop van de zitting in kort geding

Indien u in kort geding wordt gedagvaard, kunt u tijdens de zitting verweer (laten) voeren. Indien u zich tijdens uw verweer beroept op bewijsstukken, dan dient u deze op voorhand naar de rechtbank en de eisende partij te zenden. Dit gebeurt meestal pas op het allerlaatste moment. Op die manier heeft de eisende geen, althans zeer weinig tijd, om daarop te anticiperen. Daarnaast is het niet altijd duidelijk voor de eisende partij wat het belang is van de bewijsstukken. Dit wordt tijdens de zitting vaak pas duidelijk. Hiervan kan slim gebruik worden gemaakt als gedaagde partij.

Ook is het mogelijk om als gedaagde partij in kort geding een eigen vordering tegen de eisende partij in te stellen. Dit wordt een tegenvordering genoemd. De tegenvordering dient voorafgaand aan de zitting schriftelijk te worden ingediend bij de rechtbank. Het is aan te raden om daarvoor een advocaat in te schakelen zodat uw tegenvordering op de juiste wijze wordt ingesteld en geformuleerd. Het inschakelen van een advocaat is zelfs verplicht indien er geen sprake is van een kantonzaak.

LET OP: voor het instellen van een tegenvordering is het inschakelen van een advocaat wel verplicht!

Verloop van de zitting in kort geding

De eisende partij krijgt tijdens de zitting in kort geding als eerste de gelegenheid om zijn vordering en standpunten toe te lichten. Vervolgens wordt de gelegenheid geboden aan de gedaagde partij om daarop te reageren. Ook zal de rechter zelf vragen stellen aan partijen. Dit kunnen zowel juridische als feitelijke vragen zijn. De rechter kan ook aangeven hoe hij op dat moment tegen de zaak aankijkt. Mogelijk komen partijen op de gang alsnog tot een schikking, waardoor de rechter geen uitspraak hoeft te doen. De gemaakte afspraken worden in een proces-verbaal vastgelegd. Indien partijen niet tot een schikking komen, dan zal de rechter aan het einde van de zitting aangeven wanneer het vonnis valt te verwachten.

Voorlopige beslissing

De rechter geeft in een kort geding enkel een voorlopige beslissing. Het betreft dus geen definitief oordeel zoals in een bodemprocedure. De rechter in een bodemprocedure is in beginsel niet gebonden aan de voorlopige beslissing van de rechter in een kort geding. Desondanks komt het regelmatig voor dat partijen het geschil als beëindigd beschouwen nadat de rechter een voorlopige beslissing in een kort geding heeft gegeven. Doorgaans beslist de rechter binnen twee weken na de zitting. Het vonnis met daarin de voorlopige beslissing en de motivering daarvan wordt door de rechtbank verzonden naar de advocaten van partijen.

Wat de mogelijkheden na een vonnis in kort geding?

Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen, hebben partijen verschillende mogelijkheden, namelijk:

  • Partijen leggen zich neer bij de inhoud van het vonnis.
  • Een bodemprocedure wordt gestart.
  • Hoger beroep wordt ingesteld.

In hoger beroep is een advocaat inschakelen altijd verplicht. Daarnaast geldt de appelgrens, die inhoudt dat u enkel hoger beroep kunt instellen indien de ingestelde vordering meer bedroeg dan € 1.750.

Verstek

Daarnaast heeft de gedaagde nog de mogelijkheid om het verstek te zuiveren, zolang de rechter geen verstekvonnis heeft gewezen. Indien het verstekvonnis al is gewezen, heeft de gedaagde nog de mogelijkheid om daartegen (tijdig) in verzet te komen. Kort gezegd moet de gedaagde dit binnen vier weken doen. Een verstekvonnis wordt door de rechter gewezen indien de gedaagde niet is verschenen om verweer te voeren. In de meeste gevallen zal de rechter de ingestelde vorderingen toewijzen en de gedaagde veroordelen tot betaling van de proceskosten aan de zijde van de eiser.

Hulp nodig of vragen?

Hierboven is de vraag “Wat is een kort geding?” beantwoord. Heeft u een dagvaarding in kort geding ontvangen? Of wilt u een kort geding aanspannen? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat heeft een landelijke dekking en staat zowel eisende als gedaagde partijen bij. Met name uit Uden en het gebied tussen Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.