Wettelijke rente

Wettelijke rente is de schadevergoeding die uw schuldenaar aan u is verschuldigd door niet tijdig uw geld te betalen. Deze rente wordt ook wel vertragingsschade genoemd. De hoogte van de rente wordt berekend over de verschuldigde hoofdsom. Het betreft een gefixeerde vergoeding voor het feit dat uw schuldenaar te laat aan u heeft betaald. Zo wordt voorkomen dat uw schuldenaar zonder financiële gevolgen uw facturen te laat kan betalen.

De wet, het eerste artikellid van 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, geeft voor de wettelijke rente de volgende betekenis:
“De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.”

Hoogte wettelijke rente

De wettelijke rente is sinds 1 januari 2015 vastgesteld op 2%. De hoogte van de wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Wettelijke rente versus wettelijke handelsrente

In geval van een handelsovereenkomst kunt u de wettelijke handelsrente vorderen.

Wilt u onbetaalde facturen laten incasseren door een incasso advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

Voor alle overige verbintenissen waarbij geld aan u betaald dient te worden, bent u aangewezen op de wettelijke rente. Dit kan zowel een verplichting tot betaling uit hoofde van een overeenkomst als uit hoofde van de wet zijn. Denk hierbij aan een het betalen van de koopsom, huurpenningen of schadevergoeding wegens onrechtmatige daad.

Wettelijke rente samengesteld

Telkens na afloop van een jaar wordt de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente over dat jaar. Vervolgens wordt de vertragingsschade over de hoofdsom inclusief de rente van het afgelopen jaar berekend.

Bedongen rente

In een overeenkomst of in de algemene voorwaarden kunnen partijen een afwijkend rentepercentage afspreken in het geval er sprake is van te late betaling. Een dergelijke afspraak is te kwalificeren als boetebeding. Doorgaans spreken partijen een afwijkend en hoger rentepercentage af. In dat geval geldt de bedongen rente in plaats van de wettelijke rente. Afhankelijk van de inhoud van het boetebeding en de kwalificatie van partijen kan een boetebeding worden vernietigd of de omvang daarvan worden gematigd.

LET OP: Als er sprake is van een consumentenovereenkomst houdt niet ieder bedongen rentepercentage stand. De rechter zal het beding (ambtshalve) toetsen.

Heeft u vragen over de bedongen rente in een overeenkomst of algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat.

Vanaf welk moment kunt u wettelijke rente vorderen?

Uw schuldenaar dient verplicht te zijn om een geldsom aan u te betalen. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat uw schuldenaar in verzuim verkeert ten aanzien van de betalingsverplichting. Het is voor u als schuldeiser niet nodig om te bewijzen dat u daadwerkelijk schade heeft geleden doordat uw schuldenaar te laat betaalt. Het intreden van verzuim aan de zijde van uw schuldenaar is voldoende.

Ingebrekestelling

Hoofdregel is dat verzuim intreedt door een ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin aan de schuldenaar een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog uw geld te betalen. Blijft tijdige betaling uit, dan verkeert uw schuldenaar in verzuim vanaf het moment dat de door u gestelde termijn verstreken is.

Uitzondering

Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen. In bepaalde gevallen treedt het verzuim namelijk ook in zonder een ingebrekestelling. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gevallen:

  • Betaling blijvend onmogelijk is
  • Fatale betalingstermijn is verstreken
  • Schadevergoedingsvordering die niet meteen wordt nagekomen
  • Mededeling van uw schuldenaar waaruit volgt dat betaling uitblijft

Tot slot kan de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat uw schuldenaar zich beroept op het uitblijven van een ingebrekestelling van uw zijde.

Wilt u weten of uw schuldenaar in verzuim verkeert? Of heeft u een andere vraag over de wettelijke rente? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat contractenrecht. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden, heeft een landelijke dekking en  staat vooral ondernemers bij uit Uden en de regio tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.